‍OBCHODNÍ PODMÍNKY

LEVELS Entertainment s.r.o.
IČO: 04402316
Uvedené ceny jsou v CZK.
Pořadatel je plátce DPH.

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) spol. LEVELS Entertainment s.r.o. , identifikační číslo: 04402316, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.levelscz.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit vstupenky od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání vstupenky v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání vstupenky (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání vstupenky též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání vstupenky je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání vstupenky jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.    Veškerá prezentace vstupenky umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této vstupenky. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o vstupenky, a to včetně uvedení cen jednotlivé vstupenky a nákladů za navrácení vstupenky, jestliže tato vstupenka ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny vstupenky jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena vstupenky zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním vstupenky . Informace o nákladech spojených s balením a dodáním vstupenky uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je vstupenky doručováno v rámci území České republiky.

3.4.    Pro objednání vstupenky vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1.    objednávané vstupenky (objednávané vstupenky „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny vstupenky , údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané vstupenky a
 • 3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním vstupenky (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství vstupenek, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.    CENA VSTUPENKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.    Cenu vstupenky a případné náklady spojené s dodáním vstupenky dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2900860910 / 2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“); bezhotovostně prostřednictvím platebního systému; bezhotovostně platební kartou; prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním vstupenky ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním vstupenky.

4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu vstupenky předem.

4.4.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí vstupenky . V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu vstupenky společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním vstupenky kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.    Případné slevy z ceny vstupenky poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny vstupenky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. V případě, že se veletrh nebude moci uskutečnit z důvodu vládního nařízení nebo epidemiologické situace, akce bude přesunuta na náhradní termín. Všechny objednané vstupenky a s tím související závazky se převádí na nový termín akce.

5.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS CoV-2 (ve sdělovacích prostředcích jakožto „Koronavirus“). S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností pořadatele dle této smlouvy, nelze v této chvíli předvídat, zavazují se smluvní strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek podstatou změnu v možnosti pořadatele plnit dle této smlouvy, a pořadatel toto vůči návštěvníkovi výslovně prohlásí, je návštěvník povinen strpět přesunutí veletrhu na termín (dále jen „nový termín akce“). Pořadatel v rámci cíle rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu se tímto zavazuje, že veškeré objednané služby a s tím související závazky se v případě opatření orgánů veřejné moci, které zasáhnou do povinností pořadatele dle této smlouvy, převádí na nový termín akce, přičemž návštěvník s tímto plně souhlasí a prohlašuje, že v takovém případě poskytuje pořadateli plnou součinnost a převod objednaných služeb a s tím souvisejících závazků vůči pořadateli nepovažuje za zjevné zneužití svého práva.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí vstupenky , přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů vstupenky nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky vstupenky . Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího hello@levelscz.com.

5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. vstupenky musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením vstupenky prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy vstupenky nemůžou být vráceny pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení vstupenky kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vstupenky vrátí nebo prokáže, že vstupenky prodávajícímu odeslal.

5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na vstupenky je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí vstupenky kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.    Je-li společně se vstupenky poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se vstupenky prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ VSUPENKY
6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat vstupenky na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít vstupenky při dodání.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno vstupenky doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním vstupenky , resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.    Při převzetí vstupenky od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů vstupenky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě vstupenky mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že vstupenky při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující vstupenky převzal:

 • 7.2.1.    má vstupenky vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu vstupenky a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2.    se vstupenky hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se vstupenky tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3.     vstupenky odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4.    je vstupenky v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5.     vstupenky vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u vstupenky prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení vstupenky způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého vstupenky na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou vstupenky měly při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy vstupenky .

7.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že vstupenky bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního vstupenky v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného vstupenky , případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke vstupenky zaplacením celé kupní ceny vstupenky 

8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji vstupenky na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.8.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících vstupenky nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 9.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 9.8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se vstupenkami , službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Návštěvní a reklamační řád

 • Návštěvníkem akce (dále jen „návštěvník“) může být pouze osoba s platnou vstupenkou, a dále držitel novinářské akreditace nebo jiné pozvánky vydané pořadatelem.
 • Každý návštěvník obdrží identifikační náramek, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje v jeho prostorách vstupenku nebo jiné povolení ke vstupu dle bodu 3.
 • Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku je mezi návštěvníkem a pořadatelem uzavřena smlouva o účasti na veletrhu. Touto smlouvou se návštěvník zavazuje dodržet podmínky uvedené v tomto návštěvním řádu.
 • Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS CoV-2 (ve sdělovacích prostředcích jakožto „Koronavirus“). S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností pořadatele dle této smlouvy, nelze v této chvíli předvídat, zavazují se smluvní strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek podstatou změnu v možnosti pořadatele plnit dle této smlouvy, a pořadatel toto vůči návštěvníkovi výslovně prohlásí, je návštěvník povinen strpět přesunutí veletrhu na jiný termí (dále jen „nový termín akce“). Pořadatel v rámci cíle rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu se tímto zavazuje, že veškeré objednané služby a s tím související závazky se v případě opatření orgánů veřejné moci, které zasáhnou do povinností pořadatele dle této smlouvy, převádí na nový termín akce, přičemž návštěvník s tímto plně souhlasí a prohlašuje, že v takovém případě poskytuje pořadateli plnou součinnost a převod objednaných služeb a s tím souvisejících závazků vůči pořadateli nepovažuje za zjevné zneužití svého práva.

Pro návštěvníka je přísně zakázáno

 • Vnášet do areálu předměty ohrožující bezpečnost, hořlaviny, zbraně či útočné předměty jakéhokoliv druhu, pyrotechnické prostředky (např. střelné zbraně, boxery, nože, dýmovnice, petardy, slunečníky s ostrými konci) a dále láhve či jiné nádoby naplněné tekutinou,
 • používat jiný barevný prášek než oficiálně distribuovaným pořadatelem,
 • vnášet do areálu vlastní nápoje a potraviny; požívat lze pouze nápoje a potraviny tam zakoupené,
 • vnášet či požívat jakýkoliv druh drog nebo psychotropních a omamných látek,
 • vstupovat do prostor, kterou nejsou pořadatelem pro vstup jasně vymezeny, šplhat na stromy, budovy, střechy, ploty apod.,
 • nabízet prodej, provozovat reklamu či prezentace (např. rozdávat letáky, reklamní předměty, vylepovat plakáty atd.) a jakékoliv jiné obchodní aktivity nesouvisející s akce, a to bez předchozího písemného souhlasu pořadatele,
 • pořizovat zvukové a obrazové záznamy pro jiné než soukromé účely bez předchozího písemného souhlasu pořadatele,
 • rozdělávat otevřené ohně,
 • svým chováním ohrožovat bezpečnost, zdravotní nezávadnost (bezinfekčnost) nebo jakkoli jinak bránit řádnému průběhu akce.

Návštěvník je povinen

 • Nosit identifikační náramek na viditelném místě a prokazovat se jím při každém vstupu do areálu,
 • na výzvu pořadatele nebo ochranné služby předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), zpřístupnit obsah příručních zavazadel nebo podstoupit osobní prohlídku v nezbytném rozsahu za účelem kontroly splnění podmínek dle tohoto řádu,
 • udržovat pořádek a čistotu (pro očištění od barevného prášku lze využít pořadatelem určených prostor a prostředků),
 • chovat se slušně a nekonfliktně k ostatním návštěvníkům a účastníkům akce,
 • dodržovat podmínky účasti na akce dané tímto řádem, a dále řídit se pokyny pořadatele, ochranné služby a veřejných orgánů,
 • dodržovat právní předpisy České republiky.

Návštěvník

 • Odpovídá za škodu, kterou způsobí pořadateli nebo třetím osobám,
 • se akce účastní výlučně na vlastní odpovědnost,
 • bere na vědomí, že sejmutím nebo jiným porušením identifikačního náramku ztrácí nárok vstupu či dalšího setrvání na akce a ochranná služba je oprávněna ho z areálu akce vykázat. V takovém případě nemá návštěvník právo na vrácení ceny ze vstupného,
 • souhlasí s tím, že na akci jsou pořizovány foto a video záznamy, které můžou být následně zveřejněny a použity třetí stranou

Pořadatel je oprávněn

 • sám nebo prostřednictvím ochranné služby dávat nezbytné pokyny návštěvníkům za účelem zachování řádného průběhu akce, bezpečnosti návštěvníků a ochrany majetku,
 • sám nebo prostřednictvím ochranné služby odepřít vstup návštěvníkům, kteří porušili podmínky stanovené tímto řádem, popřípadě takové návštěvníky vykázat z místa konání akce, v takovém případě návštěvníkovi nevzniká nárok na vrácení ceny vstupného,
 • sám nebo prostřednictvím ochranné služby odepřít vstup osobám na základě právních předpisů ČR (zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, apod.),
 • v případě neočekávaných událostí (povodně, nehody, havárie, apod.) měnit místo a čas konání akce, změny v programu jsou vyhrazeny,
 • měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tento řád.

Závěrečná ustanovení

 • Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že obrazové a zvukové záznamy s jeho osobou, pořízené na akce nebo v souvislosti s ním, je pořadatel oprávněn uschovat a dále zpracovávat, a to pro bezpečnostní a marketingové účely související s prezentací akce pořadatele. V takovém případě návštěvníkovi nevzniká nárok na peněžitou odměnu či náhradu.
 • V případě dalších dotazů a připomínek se může návštěvník obrátit na pořadatele prostřednictvím emailu na: hello@levelscz.com,
 • Návštěvník souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem dle zákona č. 101/2000 Sb., a to výhradně pro statistické účely a vnitřní potřebu pořadatele, maximálně na dobu 5 (pěti) let. Pořadatel se zavazuje, že tyto osobní údaje nepřevede ani jinak nezpřístupní třetím osobám.

12.    DORUČOVÁNÍ
12.1.    Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování LEVELS Entertainment s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, adresa elektronické pošty hello@levelscz.com, telefon +420 739 839 827 V Praze, dne 23.11.2022